اثبات اینکه آیا پوکر زیر مجموعه قمار طبقه بندی است

بالا