Can we Dodge a One Outer to Win a $6,300 Pot at PLO $2,500?!
بارگذاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

WHAT DID I JUST GET CALLED BY?! – Pot Limit Omaha $200 – $2000 Cash Game Session

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
18,188 بازدید ها
گزارش گزارش
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
Register to river poker
لیست پخش
بالا